Privacy Statement

Uw persoonsgegevens
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

 Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij verwerken de gegevens om een analyse van uw situatie te maken. Hieruit volgt ons advies over te nemen maatregelen e/o verzekeren van bepaalde risico’s. Het kan voorkomen dat wij in dit kader contact zoeken met derden die relevant zijn voor de uitvoering van het doel (opdracht). U moet dan denken aan; verzekeraars, expertise-bureaus, arbeidsdeskundigen, overheid. Maar ook voor communicatie met u om u op de hoogte te houden en te kunnen voldoen aan onze zorgplicht.

Bij verzekeraars gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertise- bureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om eventuele waarden te kunnen taxeren. Bij arbeids- deskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. Aan de overheid indien wij hiertoe verplicht zijn (worden).

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om (een bepaald onderdeel van) uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren of indien wij wettelijk hiertoe verplicht worden (overheid, KiFid en toezichthouders). Waar nodig hebben wij met derden afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomst) met als doel de beveiliging van uw persoons- gegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang en voor zover we deze nodig hebben. In ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of de (verzekeringsovereenkomst) En daarna nog gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door één van onze verwerkers

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Menu